Relacja z uczestnictwa w Euroweek.
Dodane przez admin dnia Lutego 12 2018 14:46:52
Pod koniec ubieg?ego roku klasy 2c-g i 3c-g, wraz z opiekunami: pani? Magdalen? Kos, pani? Magdalen? Krawczyk-Strzelec, Pani? Katarzyn? Kikli?sk? oraz pani? Joann? Golik-Skita? uda?y si? na czterodniow? wycieczk? do Mi?dzyg?rza, by wzi?? udzia? w warsztatach Euroweek, maj?cych na celu rozw?j zdolno?ci interpersonalnych, umiej?tno?ci pracy w grupach, oraz komunikacji. Wszystkie zaj?cia odbywa?y si? w j?zyku angielskim.
Uczniowie mieli okazj? bli?ej pozna? kultur? kraj?w takich jak Turcja, Wietnam, Meksyk, Nepal i Indie dzi?ki wcze?niej przygotowanym prezentacjom wolontariuszy pochodz?cych z r??nych kraj?w. Codziennie odbywa?y si? zaj?cia w grupach, podczas kt?rych gimnazjali?ci mogli wykaza? si? swoj? kreatywno?ci?. Podzieleni na kilkuosobowe zespo?y musieli podj?? si? zadania opracowania i prezentacji tematu, kt?ry zosta? uprzednio podany przez opiekun?w. Cz?sto by?y to tematy nietypowe, niejednokrotnie zmuszaj?ce uczni?w do niekonwencjonalnego my?lenia. Projektowali oni wynalazki, tworzyli reklamy o najgorszych pomys?ach na rodzinne wakacje, opracowywali przedstawienia w kt?rych mieli zawrze? wypisane przez nich losowe s?owa, oraz brali udzia? w r??nego rodzaju aktywno?ciach. Odby? si? r?wnie? pokaz talent?w (“Got Talent”), w kt?rym uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie wystepy. Zwie?czeniem ca?ego wyjazdu by?o zadanie ,,Mission Impossible", gra w kt?rej ka?da grupa musia?a sprosta? rro?nego rodzaju wyzwaniom w kr?tkim czasie, co dostarczy?o wiele dobrej zabawy.
Wyjazd zdecydowanie zaliczamy do udanych i polecamy go innym klasom!